home Harm van der Kaap Hendrik van der Kaap Bouwina contact


Emigreren naar Amerika
 

 

 

 

 

Memorie van Successie der nalatenschap van Pieter Jans de Jonge, overleden te Drouwener-mond, gemeente Borger, den 21 September 1887.

Geeft aan ten kantoor van het regt van Successie te Assen, de ondergeteekende:

Jan van der Kaap, landbouwer, wonende te Drouwenermond, blijkens hierbij overgelegd afschrift, handelende als gemagtigde van Harm van der Kaap, vroeger arbeider te Drouwener-mond, thans arbeider te Chicago, als in huwelijk hebbende Marchien de Jonge, zulks krachtens volmacht, in minuut verleden voor notaris van Roijen te Borger den 29 Maart 1883.

dat op den 21 September 1887 te Drouwenermond gemeente Borger, alwaar hij zijne laatste woonplaats had is overleden Pieter Jans de Jonge, eerder Weduwnaar van Marchien Roossien, later hertrouwd met Elisabeth de Groot zonder beroep te Drouwenermond, tot zijne erfgenamen naar de wet nalatende zijne kinderen bij wijlen zijne eerste echtgenoote Marchien Roossien in echte verwekt, zijnde de genoemde Marchien de Jonge, met en benevens Geessien de Jonge, echtgenoote van Hendrik van Wijk, verveener, wonende te Drouwener-mond, Aaltje de Jonge, echtgenoote van Tjaart Kuipers, koopman, wonende te Veendam, ieder voor 1/6; de kinderen van wijlen zijnen voor overleden zoon Jan de Jonge met name Pieter de Jonge, Harm de Jonge en Jacob de Jonge,  allen veveeners, wonende te Drouwenermond en de nog minderjarigen Albert- Marchinus- Aaltje- Geessien- en Bouwina  de Jonge, gesproten uit het huwelijk van nu wijlen Jan de Jonge en Siena van der Kaap, winkeliersche, wonende te Drouwenermond te zamen voor 1/6, en eindelijk Fennegien de Jonge, echtgenoote van Antonie van Wijk, wonende te Chicago voor 1/6 en Pieter de Jonge, arbeider, wonerde te Chicago, eveneens voor 1/6 gedeelte.

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:

Actief

Eenige roerende Ligchamelijke zaken als bedoeld onder letter i van artikel 23

der Wet van 13 Mei 1859 / Staatsblad no 36, door den aangever geschat op …….f  225,--

Twee effecten Spanje, Buitenlandsch Perpetueele schuld, nominaal groot

1 f 1000,- en 1 f 500,- Hollandsch, tegen een koers van 63 13/16 % is ………f   954,38

rentende 4% op 1 Januari, 1 April, 1 Julij en 1 October.

rente sedert 1 Julij 1887 tot en met 21 September daaraanvolgende ……………. f     13,34

Een bewijs van inlage / Spaarbankboekje / in de Spaarbank te Wildervank,

groot in kapitaal ………………………………………………………………….. f  1300,--

doende ’s jaars op 1 Januari eene rente van f 3,60 ten houdend rente van af

1 Januari 1887 tot en met 21 September daarna  ………………………………….f      33,80

eene rentelooze vordering op de Weduwe en erven Jan de Jonge voornoemd,

groot ……………………………………………………………………………….f    100,--

Aanwezige contanten bij het overlijden van den erflater                                          f  1286,46

Totaal Actief:                                                                                                             f   3912,98

Begrafeniskosten van den erflater hebben bedragen                                                 f      50, --

Zuiver Saldo der nalatenschap van den erflater alzoo:                                       f   3862,98

Voorts verklaart de aangever dat de overledene geen onroerende goederen heeft nagelaten  - dat hij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat - dat door zijn overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen en eindelijk dat hij ten dezen domicilie stelt ten kantore van notaris van Roijen te Borger.

Drouwenermond, den  Juni 1888.

 J. van der Kaap

Memorie van Successie van nalatenschap van Pieter Jans de Jonge, overleden te Drouwener-mond, gemeente Borger, den 21 September 1887.

Geven aan ten kantoor van het regt van Successie te Assen, de ondergeteekenden:

1. Hendrik van Wijk, verveener, wonende te Drouwenermond, als in huwelijk

    hebbende Geessien de Jonge

2. Tjaart Kuipers, koopman, wonende te Veendam, als in huwelijk hebbende Aaltje de

    Jonge

3. Jan van der Kaap, landbouwer, wonende te Drouwenermond, blijkens hierbij

    overgelegd afschrift handelende als gemachtigde van Harm van der Kaap, vroeger

    arbeider te Drouwenermond, thans arbeider te Chicago, als in huwelijk hebbende

    Marchien de Jonge, zulks krachtens volmacht in minuut verleden voor notaris van

    Roijen te Borger des 29 Maart 1883

4. Pieter de Jonge, verveener, wonende te Drouwenermond

5. Harm de Jonge, verveener, wonende aldaar

6. Jacob de Jonge, verveener, wonende aldaar

7. Siena van der Kaap, winkeliersche, wonende te Drouwenermond, als moeder en voogdesse over de minderjarigen Albert- Marchinus- Aaltje- Geessien- en Bouwina de Jonge, met sub 4- 5 en 6 genoemde kinderen gesproten uit haar huwelijk met wijlen Jan de Jonge

dat op den 21 September 1887 te Drouwenermond gemeente Borger, alwaar hij zijne laatste woonplaats had is overleden Pieter Jans de Jonge, eerder Weduwnaar van Marchien Roossien, later hertrouwd met Elisabeth de Groot zonder beroep te Drouwenermond, tot zijne erfgenamen naar de wet nalatende zijne kinderen bij wijlen zijne eerste echtgenoote Marchien Roossien in echt verwekt, zijnde de genoemden Geessien- Aaltje- en Marchien de Jonge ieder voor 1/6, de kinderen van wijlen zijner vooroverleden zoon Jan de Jonge, de sub 4- 5 en 6 genoemden en de sub 7 medegenoemde minderjarigen te zamen voor 1/6; met en benevens Fennegien de Jonge, echtgenoote van Antonie van Wijk, wonende te Chicago voor 1/6 en Pieter de Jonge, arbeider te Chicago eveneens voor 1/6 gedeelte.

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit

Actief:

Eenige roerende ligchamelijke zaken als bedoeld onder letter i van artikel 23

der Wet van 13 Mei 1859 / Staatsblad no 36, door de aangevers geschat op         f   225,--

Twee effecten Spanje, Buitenlandsch Perpetuele schuld, nominaal groot

1 f 1000,- en 1 f 500,-, Hollandsch tegen een koers van 63 13/16 % is             f   954,38

rentende 4% op 1 Januari, 1 April, 1 Julij en 1 October.

rente sedert 1 Julij 1887 tot en met 21 September daaraanvolgend                        f     13,34

Een bewijs van inlage / Spaarbankboekje / in de Spaarbank te Wildervank,

groot in kapitaal:                                                                                                      f  1300,--

doende ’s jaars op 1 Januari eene rente van f 3,60 en houdend rente van af

1 Januari 1887 tot en met 21 September daarna                                                   f      33,80

Eene rentelooze vordering op Harm van der Kaap voornoemd, groot                    f    200,--

Eene rentelooze vordering op de Weduwe en erven Jan de Jonge voornoemd,

Groot                                                                                                                        f    100,--

Aanwezige contanten bij het overlijden van den erflater                                          f  1286,46

Totaal Actief:                                                                                                           f   4112,98

Begrafeniskosten van den erflater hebben bedragen                                                 f      50, --

Zuiver Saldo der nalatenschap van den erflater alzoo:                                             f   4062,98

Voorts verklaren de aangevers dat de overledene geene onroerende goederen heeft nagelaten  - dat hij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat - dat door zijn overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen en eindelijk dat zij ten dezen domicilie stellen ten kantore van notaris van Roijen te Borger.

Drouwenermond, den       Mei 1888.

 Hendrik  van Wijk

Tjaart Kuiper

Pieter de Jonge

Harm de Jonge

Jacob de Jonge

S. van der Kaap

Tot de nalatenschap behooren twee effecten Spanje, in de memorie berekend naar

eene koers van 63 13/16, moet zijn 63 , alzoo waard:                                               f   952,50

Bewijs van inleg in de spaarbank                                                                                     f 1300,--

                                                                                                                                         f 2252,50

dit wordt gerfd door de Kinderen Geessien, Aaltje, Marchien, Fennegien en Pieter ieder voor 1/6 en door de Kleinkinderen Pieter, Harm, Jacob, Albert, Marchinius, Aaltje, Geessien en Bouwina ieder voor 1/48. Ieder Kind ontvangt dus f 375,41  en ieder Kleinkind f 46,93

  

                                f 375,41 % = f   -94 x 5 = f  4,70

                                        38 opcenten f   -36 x 5 = f  1,80

                                                             f  1,30 x 5 = f  6,50  =  f  6,50                                                 

                                   f  46,93 %   f  .. 12 x 8 = f  - 96

                                         38 opcenten f  .. 05 x 8 = f  - 40

                                                              f  .. 17 x 8 = f  1,36  =  f  1,36

                                                                                                    f  7,86       

Als kanttekeningen staan in deze memorie o.a.:

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van overgang art. 1 no 1 zeven gulden zes en tachtig cent                             De ontvanger

Nota verzonden 8 Juni 1888

In ontvang gebracht bevonden den 22 Juni 1888 no 142 voor recht van overgang art, 1 no 1 vijf gulden zesen zestig cent               De Inspecteur

Assen den 26 Juni 1887      

Bron: Ab de Jonge, Emmen

                                                           

 

Copyright 2008 Albert van der Kaap