home Harm van der Kaap Hendrik van der Kaap Bouwina contact


Emigreren naar Amerika
 

 

 

 

 

Vlak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten machtigde Harm van der Kaap zijn broers Jan en Tonnis om namens hem op te treden.

Afschrift 

Heden, den negen en twintigsten Maart achttienhonderd drie en tachtig, compareerde te mijnen kantoor te Borger voor mij Jan Warmolt van Roijen, notaris, residerende te Borger, in tegenwoordigheid van de natenoemene en mij bekende getuigen:

Harm van der Kaap, arbeider, woonende te Drouwenermond, gemeente Borger, voor zich en als in huwelijk hebbende Margien Pieters de Jonge, die verklaarde bij deze last en magt te geven aan Jan van der Kaap landbouwer te Drouwenermond en aan Tonnis van der Kaap eveneens landbouwer te Drouwenermond, om, hetzij tezamen of ieder hunner afzonderlijk, zijn persoon te vertegenwoordigen en zijne regten in het maatschappelijk en burgerlijk leven uitteoefenen overal en in alles waar de wet veroorloooft zich door eenen gemagtigde te doen vertegenwoordigen niets  hoegenaamd uitgezonderd. Speciaal alle daden tot de voogdij betrekkelijk te verregten, nalatenschappen zuiver of onder het voorregt van boedelbeschrijving te aanvaarden of te verwerpen, zich daaromtrent te beraden, verzegelingen te vragen of zich daartegen te verzetten, ontzegelingen te vorderen, inventarissen op te maken, memoriŽn van aangifte voor het regt van Successie te teekenen, in te dienen en te beŽindigen, Successieregten te voldoen, legaten uit te keeren en te ontvangen, roerende en onroerende goederen te koopen en te verkoopen, vrijwaring te beloven of uit te sluiten, gelden op te nemen, vaste goederen hypothecair te verbinden, roerende goederen in pand te geven, hypothecaire en andere Schuldvorderingen op te zeggen en in te vorderen, toe te stemmen in de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen en overschrijvingen van beslagen op vastgoed, rekening en verantwoording te vragen, op te nemen goed te keuren of te doen verbeteren, saldo’s renten en alle andere gelden te ontvangen, quitantiŽn en decharges te verleenen, schulden te betalen, mede te werken tot Scheidingen en deelingen, zijne goederen te administreren, kapitalen te beleggen, inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld te doen nemen en die weder te cideren of te laten afschrijven, over alle geschillen dadingen aan te gaan, zoo aanliggender als verwerender wijze in regten op te treden, scheidsmannen  te benoemen, voordeelige vonnissen te doen executeren en van de nadeelige te appeleren of zich daartegen in cassatie te voorzien, beslag op goederen en gelden te doen leggen, alle noodige stukken en processenverbaal te doen opmaken en te teekenen en in het algemeen al datgene verder en meer te doen, wat in het belang van hem comparant mogt noodig of nuttig zijn en hijzelf tegenwoordig zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen, al mogt de wet ook voor een en ander een speciale magtiging voorschrijven als willende hij comparant het daarvoor hebben gehouden dat tot dit alles bij deze acte het uitgestrekst en onbepaaldst vermogen is verleend, verbindende hij zich al hetgeen krachtens deze acte mogt geschieden te zullen goedkeuren onder verband als naar regten, alles met magt van assumtie en substitutie.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan Acte. Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Hendrik Hoeksema, notarisklerk woonende te Borger en van Berend Siebring landbouwer woonende te Borger als getuigen die met den comparant en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

     Geteekend:    H. van der Kaap    B. Siebring    H. Hoeksema    J.W. van Roijen, notaris

Geregistreerd te Assen den zevenden April 1800 drie en tachtig , deel 111, folio 85 recto vak 1. een blad, een renvooi. Ontvangen voor regt een gulden twintig cent.

De Ontvanger

     Geteekend: van Assen.

Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend afschrift. J.W. van Roijen, notaris.

Bron: Ab de Jonge, Emmen

 

Copyright © 2008 Albert van der Kaap